AltınPuan Hedefleri

Karşılanan BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Akademik Hedefler

Sistemde oluşan veriler anonimleştirilmek suretiyle belirli periyotlarla analiz edilerek akademik çalışmalara konu edilecek veya çalışma yapmak isteyen akademisyenlerimizle ve veri madenciliği yapmak isteyen akademik birimlerle veri setleri paylaşılacaktır. Analiz sonuçları akademik yayın olarak açık erişimle paylaşılacaktır. Oyunumuz devam ettiği sürece yeni paydaşlara ve kullanıcı katılımlarına açık olacaktır.

Proje çok kazanımlı olarak tasarlanmıştır. Projenin eğitim ve öğretim sürecine olan etkileri ve eğitim bilimleri alanında ortaya çıkacak veri setlerinin bilimsel araştırmalara uygun olarak derlenip dağıtıma uygun hale getirilmesi Eğitim Bilimci akademisyenler yönetiminde yürütülecektir.

Öğrencilere Yönelik Hedefler

Öğrencilerin ders zamanında dersin öğretim üyesinden daha fazla faydalanabilmesi ve etkileşimli öğrenim görebilmesi için sınıfta olma süresinin artırılması, öğrencinin küçük çabalarının küçük ödüllerle beslenerek sürdürülebilir çaba alışkanlığının kazandırılması, öğrencinin eğlenmesi, herkesin kazanabileceği bir ortam oluşturarak özgüven kazanımına olanak sağlanması, öğrencinin basit beşeri ihtiyaçlarının karşılanması, öğrenci mali durumunun dolaylı transferler ile güçlendirilmesi, beşeri ürün veya hizmete erişimde sosyo ekonomik farklılıkların giderilmesi, mali kaygılarla belirli ürün/hizmete erişim kaygılarının giderilmesi, öğrenciye yaşam kültürü kazandırılması, öğrencinin boş zamanlarında kısmi süreli çalışarak gelir elde etme ihtiyacının azaltılması veya tamamen kaldırılması.

Burs Sisteminin Rehabilitasyonuna Yönelik Hedefler

Öğrencilere yönelik burs sistemleri, belirli bir yarışmayı veya asgari bir başarı hedefinin tutturulmasını ve bu seviyenin korunmasına odaklanmaktadır. Ödül sistemleri ise genelde nihai başarının ödüllendirilmesine odaklanmaktadır. Ülkemizde farklı kurumlar öğrencilere ağırlıklı olarak başarı bursu vermektedirler. Ancak tüm burslar belirli bir merkezden dağıtılmadığından belirli bir başarıyı elde etmiş öğrencilerin birden fazla yerden burs almasına neden olmaktadır. Bu durumun iki farklı olumuz yönü olduğu değerlendirilmektedir. İlki, birden fazla burs alan öğrenci diğer öğrencilerin yeteri kadar bursa erişimine engel olmaktadır. Diğeri ise üstün başarı elde etmiş öğrenci birden fazla yerden burs almayı ahlakileştirmekte ve bununla üstünlüğü ile hak ettiğine inanarak, üstünlükçü hale gelmektedir. AltınPuan Projesi ile nihai başarı değil anlık küçük başarılar, diğerlerinin de elde edebilceği bir yarışma düzeni içerisinde sunulmakta ve kaynaklar adil dağıtılmaktadır. Sistem, diğerlerinin zararına aşırı yararlanmayı engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Çoğunluğun ortalama başarısının artırılmasının, avantajlı doğan azınlığın üstün başarısının ödüllendirilmesinden daha önemli olduğu, üstün başarılı öğrencinin üstün başarısının ödül olmasa bile ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, dezavantajlı öğrenci gruplarının desteklenmesi hedeflenmiştir.

Mikro İşletmelere Yönelik Hedefler

Pandemi, deprem gibi nedenlerle öğretimin uzaktan eğitime dönüşüm zorunluluğu kampüs içinde ve kampüs çevresindeki mikro işletmelerin kazanç olanaklarını sona erdirmiş ve faaliyetlerini durdurma bazılarının ise tamamen kapatmaya yöneltmiştir. Kampüs çevresindeki mikro ekonomik faaliyet, öğrencilerimizin fiziki ve beşeri ihtiyaçlarını karşılarken, okula yakın yerlerde kısmi süreli çalışmalarına da olanak sağlamaktadır. AtınPuan uygulaması ile öğrencilerimize çabaları karşılığında hediye edilecek ödüllerin mali getirileri doğrudan ödül veren tarafından doğrudan kampüs içi ve kampüs çevresindeki mikro işletmelere (esnaf) aktarılacaktır. Öğrencilerin ayrıca bu yolla esnaf karşısında müşteri kimliğinden sıyrılarak , veli nimete dönüştürülmesi de hedeflenmektedir.

Sosyolojik Hedefler

Felsefi, ahlaki ve dini inanç ve değerler, insanların kendi malvarlıklarının bir kısmını başkalarına transfer etme isteklerine neden olmaktadır. Başkalarına destek faaliyetinin karmaşıklığı, doğrudan desteğin alan ve veren arasında psikolojik veya sosyal problemlere neden olabilme potansiyeli, iyi duyguların suistimal için açık hedef olması, aracıya ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyaç genelde vakıf ve dernekler aracılığı ile organize edilmektedir. Bu organizasyonların başarısı hedef kitleye erişimi işletilen değerin istenilen şekilde ulaştırılmasındaki fiziki veya beşeri problemler bu kurumların da zamanla yıpranabilmesine neden olmaktadır. AltınPuan projesi ile kendi malvarlıklarından öğrencilerimize ödül verenler ile ödül kazanan öğrencilerimiz arasında herhangi bir temas gerçekleşmeden ve değer transferi aracı kullanmadan gerçekleşecektir. Ödülün mali değer ile tedarik edilmesi halinde, ödülün teslim noktasından (PoD-Point of Delivery, Esnaf) alınması ile teslimatı yapan mikro işletmeye doğrudan ödül sağlayan tarafından aktarılacaktır. Sistem ile ödül alan ve ödül veren birbirini tanımayacak, ancak maskelenmiş veya anonimleştirilmiş bilgiler ile ödül veren ödülünün amacına uygun olarak tamamlandığını eşzamanlı bilebilecektir. Teslim noktası ile teslim edilen değerin bir ödül mü yoksa bir satın alma mı olduğu bilinmeyecek ve tüm tarafların sosyo ekonomik mahremiyeti korunacaktır.