1-H AltınPuan Projesinin Hedefleri

AltınPuan Hedefleri

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Karşılayan Hedefler

Öğrenci Yoksunluğunun Sona Erdirilmesi

AltınPuan ile öğrencilerin sosyal, kültürel, beşeri ve fiziksel her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak dijital bir alt yapı oluşturulmaktadır. Yoksulluk maddi olanakların ihtiyacı karşılamaya yetmemesi iken, yoksunluk, kıt kaynakların temel ihtiyaçlara yoğunlaşması nedeniyle öğrencinin sosyal , kültürel ve beşeri bazı ihtiyaçlarını karşılamaktan vazgeçmesi, ertelemesi veya kısıtlaması olarak ortaya çıkmaktadır. AltınPuan öğrenci finansmanına destek olarak, ihtiyaçlarına mali kaynak ayırmak zorunda olmaksızın erişmesini sağlayarak öğrencinin ekonomik alanında oluşan aşırı yoksulluğu ortadan kaldırır. Öğrenciler arasındaki ihtiyaca erişimde fırsat eşitliği ve çeşitliliği sağlayarak fiilen ve izafeten eşitliği de sağlayarak öğrencilere sosyal koruma sağlayan bir sistem olarak ortaya çıkar. Öğrenci finansmanını destekleyen AltınPuan ile öğrencilerin teknolojiye erişmesi sağlanırken bilgi ile mülkiyet edinme ve bunu öğrenci eko sisteminde transfer edebilme olanaklarına da kavuşturulmaktadır. AltınPuan algoritması öğrenci yanında farklı ihtiyaç sahiplerine veya topluma yönelik olarak odak belirlenerek veya genel sosyal politikaların uygulanabilmesi için sivil toplum kuruluşlarına ve devlete teknolojik bir alt yapı da sunar.

1.1. (Aşırı Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması) Günde 1,25 dolardan daha az bir parayla geçinen insanların sayısı şeklinde ölçülerek tanımlanan aşırı yoksulluğun 2030’a kadar herkes için, her yerde ortadan kaldırılması

1.1.1. Cinsiyete, yaşa, işteki durumuna ve kent/kır ayrımına göre uluslararası yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranı

1.2. (Yoksulluğun En Az %50 Azaltılması) 2030’a kadar ulusal tanımlara göre bütün boyutlarıyla yoksulluk içinde yaşayan her yaştan erkek, kadın ve çocuk oranının en az yarıya indirilmesi

1.2.1. Cinsiyete ve yaşa göre ulusal yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranı

1.2.2. Ulusal tanımlara göre tüm boyutlarıyla yoksulluk içinde yaşayan tüm yaşlardaki erkek, kadın ve çocukların oranı

1.3. (Sosyal Koruma Sistemlerinin Hayata Geçirilmesi) Temel mal ve hizmetler de dâhil edilerek herkes için ulusal açıdan uygun sosyal koruma sistemleri ve önlemlerinin hayata geçirilmesi ve 2030’a kadar yoksul ve kırılgan durumdaki kişiler için önemli ölçüde korunma sağlanması

1.3.1. Çocukları, işsizleri, yaşlıları, engellileri, hamileleri, yeni doğanları, iş kazasında yaralananları, yoksul ve kırılgan durumdakileri ayırt ederek ve cinsiyete göre Sosyal koruma sistemleri/zeminleri tarafından korunan nüfusun oranı

1.4. (Mülkiyet, Temel Hizmetler, Teknoloji ve Ekonomik Kaynaklara Eşit Erişim Hakkı) 2030’a kadar özellikle yoksullar ve kırılgan durumdaki insanlar olmak üzere, bütün erkek ve kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerinde kontrol kurabilme, miras, doğal kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikrofinansı da kapsayan finansal hizmetler gibi konularda eşit haklara sahip olmalarının güvence altına alınması

1.4.1. Temel hizmetlere erişim sağlayan hanelerde yaşayan nüfusun oranı

1.4.2. Cinsiyete göre ve tasarruf biçimlerine göre, yasal olarak tanınmış belgelerle toprak üzerinde tasarruf etme hakkı olan ve toprak üzerindeki haklarının güvende olduğunu algılayan toplam yetişkin nüfusun oranı

1.a. (Yoksulluğu Sona Erdirme Amaçlı Politika Uygulamaları için Kaynakların Harekete Geçirilmesi) Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğu bütün boyutlarıyla sona erdirmek adına programlar ve politikalar uygulayabilmeleri için onlara yeterli ve öngörülebilir araçlar sunmak amacıyla, geliştirilmiş kalkınma işbirliği aracılığıyla, çeşitli kaynaklardan kaynakların yönlendirilmesinin büyük ölçüde sağlanması

1.a.1. Yoksulluk azaltma programlarına doğrudan kamu tarafından ayrılan kaynakların oranı

1.a.2. Eğitim, sağlık ve sosyal koruma alanlarındaki hizmetlere ayrılan toplam kamu harcamalarının oranı

1.b. (Yoksul Yanlısı ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Politika Çerçeveleri Oluşturulması) Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik eylemlere yapılan hızlandırılmış yatırımları desteklemek için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde, yoksulların lehine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kalkınma stratejilerine dayalı sağlam politika altyapılarının oluşturulması

1.b.1. Kadınların, yoksulların ve kırılgan grupların orantısız olarak faydalandığı sektörlere yönelik hükümetin sermaye harcamaları ve diğer harcamanlarının oranı

Öğrencilerin Beslenme Kalitesinin Yükseltilmesi, Küçük İşletme Sahiplerinin Gelirlerinin Artırılması

AltınPuan sisteminin iki temel hedef grubu öğrenciler ve küçük işletme sahipleridir. Ekonomik sorunlar, finansa yetersiz erişim, öğrencilerin beslenme kalitelerini düşürmektedir. Kaliteli bir eğitim için iyi beslenmesi gereken öğrencilerin önemli kısmı gelir yetersizliği nedeniyle düşük kalitedeki gıdalara yönelmektedir. AltınPuan öğrencilerin kaliteli ve çeşitli gıdalara erişimini kolaylaştıracaktır. Öğrenciler okul kantinleri, kampüs içi ve kampüs çevresinde bulunan ağırlıklı gıda ürünleri üretip satan küçük işletmelerden alışveriş yapmaktadırlar. AltınPuan ile bu işletmelerin gelirleri de artacaktır. AltınPuan sistemi ile gıda üreticilerinin ihtiyacı olan hammaddelere adil ve güvenilir erişimi de sağlanacaktır. Kamu denetimine açık altyapı talep halinde eş zamanlı olarak verileri yetkileri dahilinde kamu kurumları ile paylaşılarak piyasa izlemesine de uygundur.

2.1. (Güvenilir ve Besleyici Gıdaya Evrensel Erişim) 2030’a kadar açlığın sona erdirilmesi ve özellikle yoksullar ve çocuklar da dâhil kırılgan durumda olan kişiler başta olmak üzere herkesin bütün yıl boyunca güvenli, besleyici ve yeterli miktarda besine erişiminin güvence altına alınması

2.1.1. Yetersiz beslenmenin yaygınlığı

2.1.2. Gıda Güvensizliği Deneyimi Ölçeği’ne (Food Insecurity Experience Scale – FIES) göre, nüfusun içinde orta ya da ciddi düzeydeki gıda güvensizliğinin yaygınlığı

2.2. (Yetersiz Beslenmenin Tüm Tiplerinin Ortadan Kaldırılması) 2030’a kadar yetersiz beslenmenin tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması (2025’e kadar, 5 yaş altı çocukların büyümelerini engelleyen unsurlar konusunda üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası hedeflerin gerçekleştirilmesi de buna dâhildir) ve genç kızlar, hamile kadınlar, emziren anneler ve daha yaşlı insanların beslenmeyle ilgili ihtiyaçlarının ele alınması

2.3. (Küçük Ölçekli Gıda Üreticilerinin Gelirlerinin İki Katına Çıkarılması) 2030’a kadar tarımsal verimliliğin ve özellikle kadınlar, yerli halklar, çiftçilikle uğraşan aileler, göçebe çobanlar ve balıkçılar olmak üzere küçük çaplı gıda üreticilerinin toprağa, diğer verimli kaynaklara ve girdilere, bilgiye, finansal hizmetlere, piyasalara ve değer temini ve tarım dışı istihdam olanaklarına güvenli ve eşit erişiminin sağlanması aracılığıyla gelirlerinin iki katına çıkarılması

2.3.2. Küçük ölçekli gıda üreticilerinin cinsiyet ve yerellik kırılımına göre ortalama gelirleri

2.c. (Gıda Emtia Piyasalarında İstikrarın ve Enformasyona Zamanında Erişiminin Güvence Altına Alınması) Gıda hammadde piyasalarının ve türevlerinin etkin bir biçimde işlemelerini sağlamak için önlemler alınması ve gıda fiyatlarındaki aşırı değişkenliği sınırlandırmaya yardımcı olmak için gıda rezervleriyle ilgili bilgileri de kapsayan piyasa bilgilerine zamanında erişimin kolaylaştırılması

2.c.1. Gıda fiyatları anomalileri için gösterge

Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesi

Nitelikli eğitim için, uygun fiziksel koşullar ve altyapı, yetkin akademisyenle birlikte öğrenme isteği güçlü öğrenciler gerekmektedir. Öğrencilerin AltınPuan sistemini kendi finansmanlarına destek amacıyla kullanabilmeleri için, dağıtımın yapılacağı derse katılması ve dersin eğitmeni tarafından yöneltilecek ders ile ilgili sorulara cevap verme konusunda çaba gösterecektir. Dağıtımda kriter belirleme yetkisi münhasıran eğitmene bırakılmaktadır. AltınPuan öğrencinin ihtiyacını karşılamak için çabayı teşvik ederken, eğitmene de ders verimini artırmak üzere öğrenci üzerindeki kontrol kabiliyetlerinin artmasına destek verir. AltınPuan sistemi ile öğrencilerin tüm ihtiyaçları karşılanarak, tüm öğrenciler arasındaki ihtiyaç giderim eşitsizlikleri kaldırılarak, eğitime eşit erişim olanağı tanımaktadır. AltınPuan, bağış sistemine dayandığından öğrenciler ihtiyaçlarının öncelikle üniversite eğitiminin verildiği şehir ve ülke tarafından karşılandığını bilerek, içinde bulunduğu topluma ve insanlara karşı daha barışçı yaklaşacak, hedeflerine odaklanacaktır. Sistem, adil burs dağıtımı için bir alt yapı da oluşturacak, ihtiyaçların karşılanması ile maddi burs ihtiyaçları azaltılarak bu kaynaklar daha efektif dağıtılabilecektir.

4.3. (Erişilebilir Teknik, Mesleki ve Yüksek Öğretime Eşit Erişim) 2030’a kadar bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve üniversiteyi kapsayan yüksek öğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması

4.3.1. Cinsiyete göre son 12 ay içinde gençlerin ve yetişkinlerin örgün ve yaygın eğitim ve öğretime katılma oranı

4.5.(Eğitimdeki Tüm Ayrımcılık Türlerinin Ortadan Kaldırılması) 2030’a kadar eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve engelliler, yerliler ve kırılgan durumdaki çocuklar dâhil, kırılgan insanların her düzeyde eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması

4.5.1. Bu listede ayrıştırılabilecek tüm eğitim göstergeleri için parite endeksleri (veri elverişliliğine bağlı olarak kadın/erkek, kır/kent, en alt/en üst servet %20’likleri ve engellilik durumu, yerli insanlar ve çatışmalardan etkilenenler gibi diğerleri)

4.7. (Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel Yurttaşlık Eğitimi) 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması

4.b.(Gelişmekte Olan Ülkeler için Yüksek Eğitim Burs İmkanlarının Artırılması) 2020’ye kadar en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelere, gelişmiş ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki mesleki eğitim programlarını ve bilgi ve iletişim teknolojileri programlarını, teknik programları, mühendislik programlarını ve bilimsel programları kapsayan yüksek öğrenim programlarına kayıt olanağı sunan bursların sayısının küresel olarak önemli ölçüde artırılması

4.b.1. Sektör ve çalışma çeşidine göre burslar için resmi kalkınma yardımı transferleri hacmi 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Uygun Eşit Yararlanma

AltınPuan, herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm öğrencilerine eşit koşullarda eşit haklar ve olanaklar sunmaktadır. AltınPuan genişleme stratejisinde öğrencilerden oluşturulacak akademik görev güçlerinden yararlanırken takım liderliklerinde kadın öğrenciler de liderlik yapma, inisiyatif kullanılacak yerlerde karar alma ve her türlü faaliyet ve göreve eşit ve tam olarak katılımı sağlanmaktadır. Öğrencilerin yararlanmasına sunulan kaynaklar ve finansal olanaklara da eşit olarak erişim sağlanacaktır. AltınPuan Teknolojik alt yapısı ile tüm öğrencilerin yararlanması ve erişiminde şeffaflık sağlamaktadır.

5.1. (Kadınlar ve Kız Çocuklarına Yönelik Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması) Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi

5.5. (Liderlik ve Karar Almada Tam Katılımın Güvence Altına Alınması) Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması

5.a. (Ekonomik Kaynaklar, Emlak Mülkiyeti ve Finansal Hizmetlerde Eşit Haklar) Kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerlerinde kontrol kurabilme, finansal hizmetler, miras ve doğal kaynaklara erişimleri gibi konularda ulusal yasalara uygun olarak eşit haklara sahip olmaları için reformlar yapılması

5.b. (Kadınların Teknoloji Yoluyla Güçlendirilmesinin Desteklenmesi) Kadınların güçlenmelerinin ilerletilmesi için özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere etkinleştirme teknolojisinin kullanımının geliştirilmesi

Uygun Koşullarda İstihdam ve Makul Kazanç Sağlanması

AltınPuan ile öğrencilerin finansman ihtiyacının zamanla tamamının bağışların adil ve etkin dağıtımı yolu karşılanarak öğrencilerin kendi finansmanına destek amacıyla sosyal güvenceden ve asgari gelir kuralları dışında çalıştırılmasına sebep olan istihdam arzı da engellenecektir. Öğrencilerin yasal koşullar dışında çalışmaya razı olmaları çalışarak ailesini geçindirenler bakımından da haksız rekabete yol açmakta ve onları da daha düşük ücretlerle çalışmaya razı edebilmektedir. AltınPuan öğrencilerin ihtiyaçlarını, bulunduğu yerlerdeki yerel işletmelerden tedarik ederek, işyerlerinin öğrencilerin bütçesini dikkate alarak maliyeti düşürmek suretiyle kalitesiz mal veya hizmet sunmalarını da sona erdirerek, ekonomik yönden daha güçlü hale gelmelerini de sağlayacaktır. Ön sipariş ve ön ödemeli yapısı ile işletmelerin öngörülebilir ticari planlarını yapmasını sağlayarak, sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlanırken, ekonomik verimliliğin yanında yeni satış yöntemi getirilmesi ve düşük maliyetlerle küçük işletmelerin e-ticaret olanaklarına kavuşturulması da sağlanacaktır. Büyüyen işletmeler hizmet piyasasında istihdam olanaklarını artıracak ve planlı ve sorumlu üretim yaparak, katma değeri yüksek düşük fire ve zaiyatla yapacağı üretimde birim maliyetler düşecektir. Kontrollü tüketim sayesinde mal veya hizmetler heba olmayacak, en yüksek faydayı sağlayan öğrenciler arasında daha etkin dağıtılarak marjinal faydayı da yükseltecektir. İşletmeler yerinde teslim ile işletme dışına sevkiyat nedeniyle yüklenmek zorunda kalacakları maliyetlerden de kurtulacaklardır Derecelendirme sistemi ile işletmeler personele istihdam politikaları bakımından da sürekli tüketici denetimine tabi olarak çalışanların daha uygun koşullarda çalıştırılması teşvik edilecektir. Eğitimde bulunan öğrencilerin çalışma zorunluluğu giderileceğinden eğitimde olmayan gençlerin istihdamı kolaylaşacaktır. Sistem ilerleyen aşamalarda regülasyonların gerektirdiği izinler alındıktan sonra mali piyasalara da entegre olacaktır.

8.1. (Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme) Kişi başına düşen gelir artışının ulusal koşullara uygun olarak sürdürülmesi ve özellikle en az gelişmiş ülkelerde gayri safi yurt içi hasılada yıllık en az yüzde 7 oranında büyüme olmasının sağlanması

8.1.1. Kişi başına düşen reel GSYH yıllık büyüme hızı

8.2. (Ekonomik Verimlilik İçin Çeşitlendirme, Yenilik Getirme ve İyileştirme) Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak ve çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere çekilmesi

8.2.1. Çalışan kişi başına reel GSYH yıllık büyüme hızı

8.3. (İstihdam Yaratma ve İşletmelerin Büyümesine Yönelik Politikaların Desteklenmesi) Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi

8.3.1. Cinsiyete göre tarım dışı sektörde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayanların istihdamının oranı

8.4. (Tüketim ve Üretimde Kaynak Verimliliğinin Artılması) 2030’a kadar tüketim ve üretimdeki küresel kaynak verimliliğinin devamlı bir biçimde artırılması ve gelişmiş ülkeler başı çekmek üzere, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’na uygun olarak ekonomik büyümenin çevrenin bozulmasından ayrıştırılması için çaba gösterilmesi

8.4.1. Madde ayak izi, kişi başına düşen madde ayak izi ve GSYH başına madde ayak izi

8.4.2. Yurtiçi madde tüketimi, kişi başına yurt içi madde tüketimi ve GSYH başına yurt içi madde tüketimi

8.5. (Tam İstihdam ve İnsana Yakışır, Eşit Ücretli İş) 2030’a kadar gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi

8.5.1. Meslek, yaş ve engelli kişilere göre, kadın ve erkek çalışanların saatlik ortalama kazançları

8.5.2. Cinsiyet, yaş ve engelli kişilere göre işsizlik oranı

8.6.(Genç İstihdamı ile Genel ve Mesleki Eğitimin Desteklenmesi) 2020’ye kadar işsiz ya da eğitim görmeyen gençlerin oranının önemli ölçüde azaltılması

8.6.1. İstihdamda, eğitim ve öğretim sisteminde yer almayan gençlerin oranı (15-24 yaş)

8.8. (İşçi Haklarının Korunması ve Güvenli Çalışma Ortamlarının Desteklenmesi) Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi

8.10. (Banka, Sigorta ve Finansal Hizmetlere Evrensel Erişim) Herkesin bankacılık, sigorta ve finansal hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve artırılması için yurt içi finansal kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi

Sürdürülebilir, Erişilebilir Teknolojik Yenilikçi Altyapının Oluşturulması

AltınPuan algoritmaları, Memduh Aslan adına patentlenen Estra® Elektronik Sertifika Trampa Sistemi üzerinde çalışmaktadır. Sistem, alan ile verenin birbirini görmese bile yardımları takip edebilmekte ve yerine ulaştığını garanti edebilmektedir. Algoritma sayesinde Gıda Bankacılığında depolanabilir kuru gıdaların yanında hızlı gıdaların, yaş meyve ve sebzenin, doğalgaz, elektrik gibi enerji ürünleri ile sınırlı olmaksızın insan yaşamında kullanılan her türlü mal ve hizmetin aracı kullanmadan transferini sağlayabilmektedir. Teknolojik altyapı, gıda bankacılığına ek maliyetler yükleyen toplama, depolama ve yeniden dağıtım faaliyetelerine ilişkin fiziksel ve insan gücü ihtiyacını da azaltarak, sosyal yardıma hasredilen bağışların daha fazla mal veya hizmet olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamaktadır. AltınPuan sistemi öğrenciler için ücretsiz işletmeler için düşük maliyetli bir altyapıdır. İşletmeler, finansal hizmetlere ve piyasalara erişim sağlayabilecekleri gibi, sistem üzerinde kendi finans modelleri de geliştirebileceklerdir. Altyapı işletmelerin potansiyel pazar verisine erişebilecekleri gibi, yeni işletmeler pazara da hemen erişerek tam rekabet koşulları desteklenecektir. Teknoloji şirketinde ar-ge faaliyetleri sürdürülecek ve teknolojik gelişmelerle olanaklar artırılacaktır. Öğrenciler, bağışçılar, işletmeler ve kamu kurumları bilgi teknolojileri sayesinde kolay işlem yapabilecek ve verilere erişebileceklerdir.

9.1. (Sürdürülebilir, Dayanıklı ve Kapsayıcı Altyapı) Herkes için uygun fiyatlı ve eşitliğe dayalı bir erişime vurguda bulunarak ekonomik kalkınmayı ve insanların esenliğini desteklemek için bölgesel ve sınırlararası altyapıyı kapsayan kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların oluşturulması

9.3. (Finansal Hizmetler ve Piyasalara Erişimin Artırılması) Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük ölçekli sanayi işletmelerinin ve diğer işletmelerin uygun koşullu krediyi de kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirlerine ve piyasalara entegrasyonlarının artırılması

9.3.1. Toplam sanayi katma değeri içinde küçük ölçekli sanayilerin oranı

9.3.2. Bir kredi borcu olan ya da kredi limiti bulunan küçük ölçekli sanayilerin oranı

9.4. (Sürdürülebilirlik için Tüm Sektörler ve Altyapıların Geliştirilmesi) 2030’a kadar her ülkenin kendi kapasitesine uygun olarak harekete geçmesiyle, kaynakların daha verimli kullanımının artırılması,temiz ve çevresel açıdan daha sağlam teknolojiler ve sanayi süreçlerinin daha çok benimsenmesi yoluyla altyapının ve güçlendirme sanayilerinin sürdürülebilir hale gelecek biçimde geliştirilmesi

9.5. (Araştırmaların Artırılması ve Sanayi Teknolojilerinin Geliştirilmesi) Özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde, 2030’a kadar yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve her 1 milyon kişi içindeki araştırma-geliştirme alanında çalışan kişi sayısının, kamu araştırmalarının, özel araştırmaların ve hükümet harcamalarının önemli ölçüde artırılması yoluyla bilimsel araştırmanın geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin teknolojik yetkinliklerinin genişletilmesi

9.b. (Yurtiçi Teknoloji Gelişiminin ve Sanayi Çeşitliliğinin Desteklenmesi) Sanayi çeşitliliği ve sanayi ürünlerinde değer artırımı için uygun bir politika ortamının yaratılması aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde yurt içi teknoloji gelişiminin, araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesi

9.c. (Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Evrensel Erişim)  Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin önemli ölçüde artırılması ve 2020 yılına kadar en az gelişmiş ülkelerde evrensel ve uygun fiyatlı internet hizmetlerine erişimin sağlanması için çaba gösterilmesi

9.c.1. Teknoloji türüne göre bir mobil şebeke tarafından kapsanan nüfus oranı

Beşeri ve Sosyal Eşitliğin Sağlanması, Olanaklara Erişimde Fırsat Eşitliği

AltınPuan, koşulları sağlayan tüm öğrencileri desteklemekte ve aralarında mali veya sosyal yönden bir ayrıma tabi tutmamaktadır. Öğrencilerin tamamı yüksek kalite mal ve hizmetlerle eşit olarak ulaşabilmektedirler. Algoritmalar, Çaba Karşılığı olanlar hariç diğer sosyal dağıtımlarda cüzdanda varlık biriktirilmesine izin verilmemektedir. Bu yolla öğrenciler arasında yapılacak dağıtımda marjinal fayda yükseltilmekte ve daha az kaynakla daha fazla öğrencinin ihtiyacı giderilebilmektedir. Çaba Destek kapsamında kazanılmış mal ve hizmetler ise sadece başka bir öğrencinin cüzdanına transfer edilebilmektedir. Bu yolla bilgi ve çabası ile varlık biriktiren öğrencinin diğer öğrencilere transfer suretiyle yararlandırma yapabilmesi bilginin kıymeti ve önemini pekiştirmeye yöneliktir. AtınPuan bir değer saklama aracı değildir, öğrenciler dilerlerse kendi aralarında mal veya hizmetleri trampa edebilirler ama nakde çeviremezler. AltınPuan sistemi tüm öğrencilere ihtiyaç ve kalite temelinde eşit koşullar sunarak, eşitliğin bozulmasına izin vermez. AltınPuan gelir eşitsizliğinin sebep olduğu ihtiyaçları giderme eksikliğini gidererek, her türlü ihtiyacın kaliteli ve eşit erişimini sağlayarak gelir eşitsizliğinin sonuçlarını da ortadan kaldıracaktır. AltınPuan sisteminde öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, engeli, ırkı, etnik kökeni, dini, ekonomik durumu, felsefi düşüncesi, siyasi görüşü ya da başka bir statüsü dikkate alınmaksızın fırsat eşitliği sağlanacak, bir ayrıma gitmeyecektir. Kaynaklara ulaşım ve ihtiyaç gideriminde yeterli ve eşitlikle öğrenciler arasında sosyal eşitlik de sağlanarak toplumsal barış desteklenecektir.

10.1. Gelir Eşitsizliklerini Azaltmak) 2030’a kadar nüfusun tabandaki yüzde 40 içinde bulunan kesiminin gelirinin ulusal ortalamadan daha yüksek bir oranda, devamlı olarak artmasının ve sürdürülmesinin sağlanması

10.1.1. Hane halkı harcamalarının ya da kişi başına gelirin en alttaki %40’lık dilimin içinde ya da toplam nüfus içindeki büyüme hızı

10.2. (Evrensel Anlamda Sosyal, Ekonomik ve Politik İçermenin Teşvik Edilmesi) 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi

10.2.1. Yaş, cinsiyet, engelliliğe göre medyan gelirin yüzde 50 düzeyinin altında yaşayanların oranı

10.3. (Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Ayrımcılığın Bitirilmesi) Ayrımcılığa dayalı yasaların, politikaların ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve bu bağlamda uygun mevzuatın, politikaların ve eylemlerin desteklenmesi yoluyla eşit fırsatlar sunulması ve eşitsizliklerin azaltılması

10.4.(Eşitliği Teşvik Eden Mali ve Sosyal Politikaların Uygulanması) Özellikle mali, ücret ve sosyal koruma politikaları olmak üzere politikaların benimsenmesi ve eşitliğin giderek daha çok sağlanması

Sürdürülebilir Yerel Kalkınmanın Desteklenmesi

AltınPuan sisteminde öğrenci ihtiyaçlarının öğrencinin bulunduğu şehirde tedariği sağlanır. Bağışçılar dünyanın neresinde olursa olsun tedarik, ihtiyacın giderileceği yerde yapılır.Bu durum yerel işletmelerin aktivitelerini artırarak, düzenli ve sürdürülebilir gelir elde etmelerini ve ekonomik sebeplerle göç ihtiyacını azaltarak şehirlerin dengesiz kalabalıklaşmasını da engelleyerek, göç alma potansiyeli olan şehirlerin altyapı ihtiyacının dolaylı olarak artmasını da engeller. AltınPuan öğrencilerin şehrin tamamı ile iletişim kurması ve ekonomik aktivitesinin artmasına sebep olarak sadece kampüs içi ve kampüs çevresi değil, öğrencinin erişebileceği tüm noktalarda etki oluşturulabilmektedir. AltınPuan Öğrenci konutlarındaki ısınma ve temizlik ihtiyaçlarının da karşılanarak güvenli konutlara erişimini kolaylaştırmakta ve yaşam koşullarını iyileştirmektedir. Şehir toplu ulaşım sistemi ile yapılacak entegrasyon ile ulaşım ihtiyaçları da karşılanarak, öğrencilerin kampüs çevresinde ikamet tercihlerini zorlayan sebepler ortadan kaldırılarak yapılaşmanın eğitim bölgesine olan ilgisi azaltılarak sürdürülebilir kentleşme desteklenecektir. Kültürel aktivitelerin desteklenmesi ile öğrencilerin öncelikle yerel kültürü ve doğal mirası sahiplenmesi sağlanacaktır.

11.1. (Güvenli ve Erişilebilir Konutlar) 2030’a kadar herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve temel hizmetlere erişiminin sağlanması ve gecekondu mahallelerinin iyileştirilmesi

11.1.1. Gecekondu, gayri resmi yerleşim yerleri veya yetersiz konutlarda yaşayan kent nüfusunun oranı

11.2. (Erişilebilir ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri)  2030’a kadar özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin geliştirilmesi, özellikle toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle herkesin güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişiminin sağlanması

11.2.1. Cinsiyet, yaş ve engelli kişilere göre, toplu taşıma araçlarına kolay erişimi olan nüfusun oranı

11.3. (Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kentleşme) 2030’a kadar bütün ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi ve katılımcı, entegre ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin planlanması ve yönetilmesi için kapasitenin güçlendirilmesi

11.3.1. (Yerleşim amaçlı) Arazi tüketim oranının nüfus artış hızına oranı

11.3.2. Düzenli ve demokratik işleyen kentsel planlama ve kent yönetimine, sivil toplumun doğrudan katılım mekanizması bulunan şehirlerin oranı

11.4. (Kültürel ve Doğal Dünya Mirasının Korunması) Dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması ve gözetilmesi çabalarının artırılması

11.4.1. Mirasın türüne göre(kültürel, doğal,karışık ve Dünya Miras Merkezi seçilmesi), hükümetin seviyesine(ulusal, bölgesel ve yerel/belediye),harcama tipine göre(işletme harcamaları/yatırım) ve özel fon tipine göre(bağışlar, özel ve kar amacı gütmeyen sektör ve sponsorluk) tüm kültürel ve doğal mirasın korunması ve muhafazası, korumada kişi başına yapılan toplam harcama(kamu ve özel)

Planlı ve Kaliteli Üretim, Marjinal Faydası Yüksek İhtiyaçla Orantılı Tüketim

AltınPuan sisteminde bağışçılar öğrencilerin ihtiyaçlarını önceden tedarik ederek öğrencilerin cüzdanlarına vakıf/dernekler üzerinden tanımlayabilmektedir. Öğrenci cüzdanına tanımlanan her türlü mal ve hizmet bunları tedarik edenlerle paylaşılmakta ve potansiyel olarak teslim edecekleri mal veya hizmet taleplerini önceden görerek bunları üretmek için yeterli zamanda ve israfa sebep olmayacak şekilde planlama yapmalarını sağlarken maliyetlerini düşürebilmelerini ve yersiz üretim yapmalarını veya ihtiyaç fazlası üretime engel olarak üretim giderleri için işletme sermayesi ihtiyacını da azaltmaktadır. Sorumlu üretim ile tüketilmeyen üretim sayısı kısıtlanarak atık üretimi de sınırlandırılmaktadır. Öğrencilerin cüzdanlarında biriktirilmesine izin verilmeyen ihtiyaçlar, öğrencilerin cüzdanlarında tükettikleri mal ve hizmetlerin yeniden tanımlanacağına olan güvenleri nedeniyle yokluk psikolojisinden kurtulmaları ve psikolojik açlıktan da kurtulması sağlanarak, marjinal faydası en yüksek anda tüketime odaklanarak aşırı tüketimi engellediği gibi, marjinal faydası düşük ihtiyaçlar yerine marjinal faydası yüksek ihtiyaçların ilgilisine dağıtılarak tüketim sorumluluğu algoritmik olarak sağlanmaktadır. AltınPuan kaynaklara eşit erişim imkanı sağlarken aynı zamanda kaynakların ihtiyaç anında ihtiyaç sahibine ulaştırılacağına olan güven ve ihtiyaç fazlasının cüzdanda biriktirilmesini engelleyerek, savurgan tüketimi teşvik eden piyasa aksaklıklarının olumsuzluklarını da azaltır.

12.2. (Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi ve Kullanımı) 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması

12.2.1. Madde ayak izi, kişi başına düşen madde ayak izi ve GSYH başına madde ayak izi

12.2.2. Yurtiçi madde tüketimi, kişi başına yurt içi madde tüketimi ve GSYH başına yurt içi madde tüketimi

12.3. (Küresel Kişi Başı Gıda Artıklarının Yarıya İndirilmesi) 2030’a kadar perakende ve tüketici düzeylerinde kişi başına düşen küresel gıda atığının yarıya indirilmesi ve hasat sonrası kayıplar dâhil üretimdeki ve tedarik zincirlerindeki gıda kayıplarının azaltılması

12.3.1. Küresel gıda kaybı endeksi

12.5. (Atık Üretiminin Önemli Ölçüde Azaltılması) 2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması

12.5.1. Ulusal geri dönüşüm oranı, geri dönüştürülmüş materyal ton miktarı

12.6. (Şirketlerin Sürdürülebilir Uygulamalar ve Sürdürülebilirlik Raporlaması İçin Teşvik Edilmesi) Özellikle büyük ve uluslar ötesi şirketler başta olmak üzere şirketlerin sürdürülebilir uygulamaları kabul etmelerinin ve sürdürülebilirlik bilgilerini raporlama döngülerine entegre etmelerinin teşvik edilmesi

12.6.1. Sürdürülebilirlik raporları yayınlayan şirketlerin sayısı

12.8. (Evrensel Sürdürülebilir Yaşam Biçimi Anlayışının Teşvik Edilmesi) 2030’a kadar her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bilgi ve farkındalık edinmesinin ve doğayla uyum içinde bir yaşam sürmesinin güvence altına alınması

12.8.1. (a) Ulusal eğitim politikaları içinde, (b) müfredatta, (c) öğretmen eğitiminde ve (d) öğrenci değerlendirmede; (i) küresel vatandaşlık eğitimi ve (ii) sürdürülebilir kalkınma için eğitimin (iklim değişikliği eğitimi dahil) ne ölçüde yaygın hale getirildiği

12.a. (Gelişmekte Olan Ülkelerin Sürdürülebilir Tüketim ve Üretime Yönelik Bilimsel ve Teknolojik Kapasitelerinin Desteklenmesi) Gelişmekte olan ülkelerin daha sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarına yönelmeleri için bilimsel ve teknolojik kapasitelerini güçlendirme konusunda desteklenmeleri

12.a.1. Gelişmekte olan ülkelere sürdürülebilir tüketim, üretim ve çevreye uyumlu teknolojiler için araştırma geliştirme alanında yapılan yardım miktarı

12.c. (Savurgan Tüketimi Teşvik Eden Piyasa Aksaklıklarının Ortadan Kaldırılması) Piyasa aksaklıklarının ortadan kaldırılmasıyla ulusal koşullara uygun bir biçimde, gelişmekte olan ülkelerin özel ihtiyaç ve durumlarını göz önünde bulundurarak ve etkilenmiş toplulukları koruyacak biçimde kalkınmaları üzerindeki olası olumsuz etkileri en aza indirgeyerek çevresel etkilere sahip zararlı teşviklerin aşamalı olarak ortadan kaldırılması ve vergilendirmenin yeniden yapılandırılması da dâhil olmak üzere savurgan tüketime özendiren verimsiz fosil yakıtlara yönelik teşviklerin verimli hale getirilmesi

Ekosistem ve Biyoçeşitliliğin Desteklenmesi

AltınPuan ilk hedefi olan öğrenci ihtiyaçlarının giderilmesinde gerekli olan biyoçeşitliliğe ilikin veriler sağlayarak, kaynakların en fazla ihtiyaç duyulan çeşitlilikte ihtiyat sınırlarını daraltarak kaynakların diğer biyolojik çeşitlere de aktarılmasını sağlayacaktır. Elde edilen veriler kamu yetkilileri ile paylaşıma açılacağından ulusal planlama süreçlerine de katkıda bulunabilecektir. AltınPuan sistemi ile garanti edilmiş gelirler sayesinde gerekli olan hammadde için bunları üretecek olanların da elde edecekleri gelirleri garanti altına alarak biyoçeşitliliğin korunması için finansal kaynak ayrılmasına da katkıda bulunacaktır.

15.6. (Genetik Kaynaklara Erişim ve Yararların Adil Paylaşımının Teşvik Edilmesi) Üzerinde uluslararası olarak anlaşmaya varıldığı gibi, genetik kaynakların kullanımından kazanılan yararların adil ve eşitlikçi biçimde paylaşımının desteklenmesi ve bu tür kaynaklara erişimin teşvik edilmesi

15.6.1. Faydaların adil ve eşit bir şekilde paylaşımını sağlamak için yasal, idari ve politika çerçevelerini benimseyen ülkelerin sayısı

15.9. (Ekosistem ve Biyoçeşitliliğin Ulusal Planlama Süreçlerine Entegre Edilmesi) 2020’ye kadar ekosistem ve biyoçeşitlilik değerlerinin ulusal ve yerel planlamalara, kalkınma süreçlerine, yoksulluğun azaltılmasına ilişkin stratejilere ve raporlara entegre edilmesi

15.9.1. 2011-2020 Biyoçeşitlilik Stratejik Planı’nın Aichi Biyoçeşitlilik Hedefi 2 ile uyumlu ulusal hedeflere yönelik ilerleme 

15.a (Ekosistemlerin ve Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı için Finansal Kaynakların Artırılması) Biyoçeşitliliği ve ekosistemleri korumak ve sürdürülebilir biçimde kullanmak için bütün kaynaklardan elde edilen finansal kaynakların seferber edilmesi ve önemli ölçüde artırılması

15.a.1. Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı ve korunması konusunda resmi kalkınma yardımı ve kamu harcamaları

Öğrenci ile Şehir arasında Gönül Bağı Kurulması, Dijital Ahilik Sisteminin Uygulanması

Öğrenci AltınPuan Sistemi ile şehirde müşteri olmaktan çıkarılmakta ve yararlanıcı ve desteklenici role kavuşmaktadır. AltınPuan sisteminin etkin uygulandığı üniversiteler daha iyi öğrencilerin bu üniversiteleri seçmelerini ve şehir üniversitelerinin tercihte öne geçmesini sağlayacaktır. Bağışçıların desteği ile öğrenciler şehrin tüm olanaklarından yararlanabilir hale geleceğinden şehirliler ile doğrudan bağ kurabilecek ve kendisinin ihtiyaçlarını karşılayan şehirde daha barışçıl ve şehirle uyumlu şehirliye saygılı bir ilişki kuracaktır. Ortalama olarak her fakültenin 4 yıl olduğu, her dönemde 8 dersin verildiği, her derse 6 ihtiyaca yönelik Çaba Desteği dağıtıldığında 8 ayda eğitim dönemi içerisinde, 20 fakülteli bir üniversitede ayda bir derslerde dağıtılacak (300-500 TL arasında) ürün/hizmet desteği verecek 2.560 bağışçı bir üniversitenin tüm fakültelerinde tüm sınıflarda, tüm derslerde 6’şar mal/ve hizmet sağlayarak Çaba Destek Programının tam kapasiteye ulaşmasını sağlayabilecektir.

AltınPuan Sistemi ayrıca bir e-ticaret platformu olarak işyerlerinin bağışçıların satın alıp öğrenci cüzdanlarına transfer edebileceği mal ve hizmetleri cüzdanlarına tanımlayabilmekte ve ürün/hizmetlerini teslim ettikleri anda ise bunların bedelini peşin tahsil edebilmektedirler. Her bir teslim deneyimi öğrencinin paydaş işyerinin sunulan ürün/hizmetlerin tanımlanana uygunluğu, işyerinin temizliği, öğrenci ve diğer müşterilere davranışı gibi kriterlerde işyerini derecelendirebilecektir. Ortalama derecelendirme işyerinin AltınPuan Sistemi alanında ilan edilerek benzer ürün/hizmet sunanlar arasında daha kaliteli hizmet özendirilecektir. Bir işyerinin düşük derecelendirmesini artırabilmesi için öğrencilere dağıtılmak üzere sistemde bedelsiz ürün/hizmet tanımlayarak yeniden değerlendirme yapmalarını sağlamak suretiyle ortalama derecelerini yükseltmelerine izin verilerek öğrencilerin hem yararlanabilceği ürün/hizmet miktarının artırılması hem de işyerlerinin daha iyi kaliteli hizmet sunmalarının teşvik edilmesi sağlanacaktır. Kamunun kurumlar aracılığı ile yapmak istediği denetim, toplumun kamusal denetim fonskiyonunu yerine getirecek yeni şeffaf bir kurum olarak ortaya çıkacaktır.

AltınPuan Sistemi şeffaf ve açık uygulamaları ile adil bir paylaşım sağlayarak, suistimaller algoritmik olarak engellenerek hakkaniyetli işletilecektir. Sistemde sunulan ihtiyaçlar ve tedarik yerleri, öğrenci ve bağışçılar tarafından belirlenecek, derecelendirme sistemi ile bağışçı ve öğrenciler birlikte doğal bir karar alma mekanizması oluşturacaklardır. AltınPuan yetki dahilinde kamu kurumları ile veri paylacağı gibi, anonimleştirilmiş verileri de kamuoyu ile paylaşarak, şeffaf bir uygulama olacaktır. AltınPuan evsensel değerlere uygun sorumlu üretim yapan işletmeleri herhangi bir ayrıma tabi tutmadan gelişmelerine olanak sağlayarak sürdürülebilir kalkınmada ayrım gözetmeyecektir.

16.3. (Hukukun Üstünlüğünün Geliştirilmesi ve Adalete Erişimde Eşitliğin Sağlanması) Hukukun üstünlüğünün ulusal ve uluslararası düzeylerde geliştirilmesi ve herkesin adalete eşit biçimde erişiminin güvence altına alınması

16.6.  (Etkili, Hesap Verebilir ve Şeffaf Kurumların Geliştirilmesi) Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar kurulması

16.7. (Sorumlu Kapsayıcı ve Temsil Edici Karar Alma Mekanizmasının Oluşturulması) Her düzeyde duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmalarının oluşturulması

16.7.2. Cinsiyet, yaş, engellilik ve nüfus grubuna göre karar alma sürecinin kapsayıcı ve duyarlı olduğuna inanan nüfusun oranı

16.10. (Bilgiye Kamu Erişiminin Sağlanması ve Temel Özgürlüklerin Korunması) Ulusal mevzuata ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak bilgiye kamu erişiminin sağlanması ve temel özgürlüklerin korunması

16.b. (Ayrımcılık İçermeyen Yasa ve Politikaların Geliştirilmesi ve Uygulanması)  Sürdürülebilir kalkınma için ayrımcılık gözetmeyen yasa ve politikaların ilerletilmesi ve uygulanması

Kayıtlı Ekonomiyi Desteleme, Kamu-Özel STK Arasında İşbirlikleri Kurulması

AltınPuan sisteminde paydaş olacak işyerleri öğrenciler tarafından seçilecektir. AltınPuan Görev Gücünde yer alan öğrenciler ihtiyaç duydukları ürün/hizmetleri sunan işyerlerini tespit etmek, tanımlanan ürünlerin miktar ve fiyatının belirlenmesi için Paydaş işyerleri ile pazarlık yapabileceklerdir. AltınPuan Sistemi pilot olarak Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin yararlanmasına sunulduktan sonra tüm üniversite öğrencilerimizi kapsayacak şekilde genişleticek, bu genişlemede tecrübe eden öğrenciler edindikleri tecrübeleri diğer şehirlerdeki öğrencilere aktaracaklardır. AltınPuan farklı şehirlerde tedarik edilen ürün/hizmetlerin öğrenciler arasında değiştirilmesine izin vererek öğrencilerin sadece kendi bulundukları şehirlerde değil tüm Türkiye’de mal ve hizmetlere erişimi sağlanarak ülke çapında ortak amaç doğrultusunda emsalleri ile işbirlikleri kuracaklardır. AltınPuan Sistemi bir kısım ihtiyaçların karşılanmasından vergi avantajı sağlayan gıda bankacılığını kullanacak olsa da, sistem ileride gerekli izinler alındığında herkese hizmet verecek şekilde genişleyecektir. AltınPuan Sistemi ile sağlanan avantajlar kayıtlı ekonomiyi avantajlı hale getirerek vergilendirmeye gönüllü uyum sağlayarak kamu gelirlerinin de artmasını destekleyecektir. AltınPuan sistemi ile yurtdışından sağlanan fonların yerine, adil ve etkin bir şekilde ulaştığından emin olunacağından, kaynak kullanımının desteklenmesi, suistimallerin önlenmesinde de AltınPuan sistemi başka ülkeler içinde model teşkil edebilecektir. AltınPuan sistemi ile devletin sosyal yükünün hafifletilmesine ve bu kesim için ayıracağı kaynak ihtiyacının da azlatılmasını sağlayarak borçlanma ihtiyacını da azaltacaktır. AltınPuan hem veri sağlama fonksiyonu hem de sistem üzerinden denetim ve tespit olanağı ile kamuya sürdürülebilir kalkınma için uygulayacağı politikalarda tutarlılığı sağlamasına yardımcı olacaktır. AltınPuan kaynak sağlama stratejileri paydasına dayanan kamu, kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarının uygulanabileceği bir sistemdir. AltınPuan sistemi minimum insan müdahalesi ile aracı kullanmadan bağışçı ile yardım alan arasında birbirini görmeden kaynak transferi sağlarken, güvenilir büyük veri üretimine katkıda bulunur.

17.1. (Yurtiçi Gelir Tahsilatını İyileştirmek İçin Kaynakların Seferber Edilmesi) Vergi ve diğer gelir hasılatı için yurt içi kapasiteyi artırmak için gelişmekte olan ülkelere uluslararası destek sağlanması yoluyla yurt içi kaynak seferberliğinin güçlendirilmesi

17.1.1. Kaynağına göre GSYH’nın bir oranı olarak toplam devlet gelirleri

17.1.2. Yurtiçi vergilerle finanse edilen iç bütçenin oranı

17.3. (Gelişmekte Olan Ülkeler için Kaynakların Seferber Edilmesi) Gelişmekte olan ülkeler için çok sayıda kaynaktan elde edilen ek finansal kaynakların seferber edilmesi

17.4. (Gelişmekte Olan Ülkelerin Borç Sürdürülebilirliğini Sağlamalarına Yardım Edilmesi) Gelişmekte olan ülkelerin borç finansmanı, borç hafifletme ve borç yeniden yapılandırmayı güçlendirmeyi hedefleyen eşgüdümlü politikalar aracılığıyla uzun vadeli borç sürdürülebilirliğini sağlamalarına yardım edilmesi ve uygun görüldüğünde borç sıkıntısını azaltmak için ağır borç yükü altındaki yoksul ülkelerin dış borç sorunlarının ele alınması

17.14. (Sürdürülebilir Kalkınma İçin Politika Uyumunun Geliştirilmesi) Sürdürülebilir kalkınma için politika tutarlılığının geliştirilmesi

17.14.1. Sürdürülebilir kalkınma politika tutarlılığını geliştirmek için yerinde mekanizmaları olan ülkelerin sayısı 

17.17. (Etkili Ortaklıkların Teşvik Edilmesi) Ortaklıkların deneyim ve kaynak sağlama stratejileri paydasına dayanan kamu, kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi

17.17.1. Kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarına taahhüt edilen Amerika Birleşik Devletleri doları miktarı

17.18. Güvenilir Vergi Mevcudiyetinin Artılması) 2020’ye kadar, gelir, yaş, ırk, etnik köken, göçmen statüsü, engellilik, coğrafi konum ve ulusal bağlamlardaki ilgili diğer niteliklere göre ayrılan kaliteli, zamanlı ve güvenilir verilerin elde edilebilirliğini büyük ölçüde artırmak için en az gelişmiş ülkeleri ve gelişmekte olan küçük ada devletlerini kapsayan gelişmekte olan ülkelere verilen kapasite geliştirme desteğinin artırılması

Akademik Hedefler

Sistemde oluşan veriler anonimleştirilmek suretiyle belirli periyotlarla analiz edilerek akademik çalışmalara konu edilecek veya çalışma yapmak isteyen akademisyenlerimizle ve veri madenciliği yapmak isteyen akademik birimlerle veri setleri paylaşılacaktır. Analiz sonuçları akademik yayın olarak açık erişimle paylaşılacaktır. Oyunumuz devam ettiği sürece yeni paydaşlara ve kullanıcı katılımlarına açık olacaktır.

Proje çok kazanımlı olarak tasarlanmıştır. Projenin eğitim ve öğretim sürecine olan etkileri ve eğitim bilimleri alanında ortaya çıkacak veri setlerinin bilimsel araştırmalara uygun olarak derlenip dağıtıma uygun hale getirilmesi Eğitim Bilimci Prof. Dr. İlke Evin GENCEL yönetiminde yürütülecektir.

Öğrencilere Yönelik Hedefler

Öğrencilerin ders zamanında dersin öğretim üyesinden daha fazla faydalanabilmesi ve etkileşimli öğrenim görebilmesi için sınıfta olma süresinin artırılması, öğrencinin küçük çabaların küçük ödüllerle beslenerek sürdürülebilir çaba alışkanlığının kazandırılması, öğrencinin eğlenmesi, herkesin kazanabileceği bir ortam oluşturarak özgüven kazanımına olanak sağlanması, öğrencinin basit beşeri ihtiyaçlarının karşılanması, öğrenci mali durumunun dolaylı transferler ile güçlendirilmesi, beşeri ürün veya hizmete erişimde sosyo ekonomik farklılıkların giderilmesi, mali kaygılarla belirli ürün/hizmete erişim kaygılarının giderilmesi, öğrenciye yaşam kültürü kazandırılması, öğrencinin boş zamanlarında kısmi süreli çalışarak gelir elde etme ihtiyacının azaltılması veya tamamen kaldırılması.

Burs Sisteminin Rehabilitasyonuna Yönelik Hedefler

Öğrencilere yönelik burs sistemleri belirli bir yarışmayı veya asgari bir başarı hedefinin tutturulmasını ve bu seviyenin korunmasına odaklanmaktadır. Ödül sistemleri ise genelde nihai başarının ödüllendirilmesine odaklanmaktadır. Ülkemizde farklı kurumlar öğrencilere ağırlıklı olarak başarı bursu vermektedirler. Ancak tüm burslar belirli bir merkezden dağıtılmadığından belirli bir başarıyı elde etmiş öğrencilerin birden fazla yerden burs almasına neden olmaktadır. Bu durumun iki farklı olumuz yönü olduğu değerlendirilmektedir. İlki, birden fazla burs alan öğrenci diğer öğrencilerin yeteri kadar bursa erişimine engel olmaktadır. Diğeri ise, üstün başarı elde etmiş öğrenci birden fazla yerden burs almayı ahlakileştirmekte ve bununla üstünlüğü hak ettiğine inanarak, üstünlükçü hale gelmektedir. AltınPuan Projesi ile nihai başarı değil anlık küçük başarılar, diğerlerinin de elde edebileceği bir yarışma düzeni içerisinde sunulmakta ve kaynaklar adil dağıtılmaktadır. Sistem, diğerlerinin zararına aşırı yararlanmayı engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Çoğunluğun ortalama başarımının artırılmasının, avantajlı doğan azınlığın üstün başarısının ödüllendirilmesinden daha önemli olduğu, üstün başarılı öğrencinin üstün başarısının ödül olmasa bile ortaya çıkabilceği değerlendirilerek, dezavantajlı öğrenci grupların desteklenmesi hedeflenmiştir.

Mikro İşletmelere Yönelik Hedefler

Pandemi, deprem gibi nedenlerle öğretimin uzaktan eğitime dönüşüm zorunluluğu kampüs içinde ve kampüs çevresindeki mikro işletmelerin kazanç olanaklarını sona erdirmiş ve faaliyetlerini durdurma bazılarını ise tamamen kapatmaya yöneltmiştir. Kampüs çevresindeki mikro ekonomik faaliyet öğrencilerimizin fiziki ve beşeri ihtiyaçlarını karşılarken, okula yakın yerlerde kısmi süreli çalışmalarına da olanak sağlamaktadır. AtınPuan uygulaması ile öğrencilerimize çabaları karşılığında hediye edilecek ödüllerin mali getirileri doğrudan ödül veren tarafından doğrudan kampüs içi ve kampüs çevresindeki mikro işletmelere (esnaf) aktarılacaktır. Öğrencilerin ayrıca, bu yolla esnaf karışında müşteri kimliğinden sıyrılarak , veli nimete dönüştürülmesi de hedeflenmektedir.

Sosyolojik Hedefler

Felsefi, ahlaki ve dini inanç ve değerler insanları kendi malvarlıklarının bir kısmını başkalarına transfer etme isteklerine neden olmaktadır. Başkalarına destek faaliyetinin karmaşıklığı, doğrudan desteğin alan ve veren arasında psikolojik veya sosyal problemlere neden olabilme potansiyeli, iyi duyguların suistimal için açık hedef olması, aracıya ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyaç genelde vakıf ve dernekler aracılığı ile organize edilmektedir. Bu organizasyonların başarısı hedef kitleye erişimi işletilen değerin istenilen şekilde ulaştırılmasındaki fiziki veya beşeri problemler bu kurumların da zamanla yıpranabilmesine neden olmaktadır. AltınPuan projesi ile kendi malvarlıklarından öğrencilerimize ödül verenler ile ödül kazanan öğrencilerimiz arasında herhangi bir temas gerçekleşmeden ve değer transferi aracı kullanmadan gerçekleşecektir. Ödülün mali değer ile tedarik edilmesi halinde, ödülün teslim noktasından (PoD-Point of Delivery, Esnaf) alınması ile teslimatı yapan mikro işletmeye doğrudan ödül sağlayan tarafından aktarılacaktır. Sistem ile ödül alan ile ödül veren birbirini tanımayacak, ancak maskelenmiş veya anonimleştirilmiş bilgiler ile ödül veren ödülünün amacına uygun olarak tamamlandığını eşanlı bilebilecektir. Teslim noktası ile teslim edilen değerin bir ödül mü yoksa bir satınalma mı olduğu bilinmeyecek ve tüm tarafların sosyo ekonomik mahremiyeti korunacaktır.