Blog

1-N SWOT/GZFT Analizi

AltınPuan yeni nesil sosyal teknoloji olarak alışılagelmiş dışında şeffaflık içeren ve her türlü denetime açık bir sistem olarak gayri ticari amaçla hayata geçirilmektedir. Güçlü yanları ve fırsatları ağır basmakla birlikte, emsal uygulamanın olmaması tamamen yeni olması yayılma hızını yavaşlatabilecektir. Şeffaf ve denetime uygunluk geleneksel iş planı uygulayanların alışkanlıkları üzerinde baskıya sebep olabilcektir.

daha fazlasını oku

1-M Proje Uygulaması İçin Gerekli Olan Nitelikli İnsan Kaynağı

AltınPuan projesinin hukuki altyapısı hukukçu öğretim üyeleri tarafından tasarlanmıştır. Akademik yönden muhasebe, finansman, iktisat ve işletme, kamu maliyesi alanında akademisyenler de proje gönüllü destek vermektedir. Teknoloji yönünden Estra Teknik ekibi ve kamuda bilişim alanında üst düzey görevlerde yer almış gönüllüler bulunmaktadır. Estra Lisansı AltınPuan uygulaması için ücretsiz sağlanmıştır. Teknoloji şirketinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında ve sistemin ayakta tutulmasını ve sürekli işler hale getirmek için ihtiyaçla orantılı olarak 10 mühendise kadar istihdam sağlanacaktır. Projenin genişlemesi için üniversitelerde Görev Gücü altında yararlanıcı öğrencilerin oluşturduğu gönüllü saha ekipleri de kurulacaktır. Kocaeli Üniversitesinde hali hazırda 80 öğrencilik bir görev gücü oluşturulmuştur. Yararlanıcı tüm öğrenciler görev gücünün doğal üyesi olacaklardır. 8 farklı üniversitede proje için 4 er takım lideri belirlenmiştir.

daha fazlasını oku

1-L Projenin Maliyet/Kazanç Analizi

Proje bir vakıf ve Teknoloji şirketi aracılığı ile yürütülecektir. Teknoloji şirketinin teknokent/teknopark alanlarında kalması planlanmaktadır, bu yolla vergi avantajlarının yanısıra farklı teşvik ve desteklerden faydalanılması düşünülmektedir. Vakıf üzerinden herhangi bir ticari faaliyet yürütülmeyeceğinden iktisadi işletme kurmasına, vergi mükellefiyeti ve muhasebe hizmetleri almasına da gerek kalmayacaktır. Teknik alt yapı istihdamı teknoloji şirketinde karşılanacak ve vakıf üzerinde istihdam maliyeti ve diğer ihtilaf riskleri de bertaraf edilmiş olacaktır. Öğrenciler yararlandığı hizmetler nedeniyle sisteme herhangi bir bedel ödemeyeceklerdir. AltınPuan projesinde sosyal hizmet üretim maliyeti minimize edilmektedir.

daha fazlasını oku

1-K AltınPuan Projesinden Etkilenecek Olan Kesim ve İhtiyaç Analizi

AltınPuan temel olarak ön lisans ve lisans eğitimi alan üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını doğrudan bir mali kaynak transferi yapılmaksızın ayni olarak karşılamaya yöneliktir. Proje gıda bankacılığından yararlancak ancak karşılacak ihtiyaçlar gıda bankacılığı ile sınırlı tutulmayacaktır. fizyolojik, beşeri, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının yanında ulaşım ihtiyaçları dahil öğrencilerin satın alınarak tedarik edilebilecek her türlü ihtiyacı projede ihtiyaç tanımlamasının içerisine dahil edilmiştir.

daha fazlasını oku

1-J Proje Verilerinin Temin Edilmesi Gereken Yerler

Projenin kapsama alanı ve büyüme potansiyeli, yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans seviyesinde eğitim gören öğrenci sayısına bağlıdır.
Proje her bir üniversitede ayrı ayrı başlatılacak olup, pilot uygulamasının Kocaeli Üniversitesinden başlatılması planlanmaktadır.
AltınPuan projesinde karşılancak ihtiyaçların önemli kısmı Gıda Bankacılığı kapsamına girmektedir. Gıda bankacılığı mevzuat gereğince sadece dernek ve vakıflar aracılığı ile yürütülmektedir.

daha fazlasını oku

1-I Projenin Değiştireceği Mevcut Yapılar/Durumlar

AltınPuan sisteminde hedef kitle tüm üniversite öğrencileri olması nedeniyle bu hedef kitleye yönelik benzeri bir faaliyet bulunmadığından faaliyet, benzeri faaliyetlerde bulunanları olumsuz etkilemeyecektir.
AltınPuan sistemi kamu yararına tasarlanan algoritmik yapısı ile API’ler (Application Programming Interface) aracılığı ile faaliyetlerini şeffaf ve kamu denetimine açık bir şekilde yürüteceği gibi, kamunun fiyatlar genel seviye değişimlerini izleyebilme, ticari faaliyetlerin kayıt altına alınmasına destek olarak kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki denetim ve şeffaflık fonksiyonları ile tedarikçileri kayıtlı ticari faaliyete gönüllü uyumu da destekleyecektir. Derecelendirme sistemi ile tedarikçiler organik yüksek puanları ile potansiyel müşterilerinin dikkatini çekebilecek, doğal ve ücretsiz etkin pazarlama olanaklarını artıracaktır.
AltınPuan sistemi ile gıda bankacılığına iki farklı yenilik getirilecektir. AltınPuan sisteminin e-ticaret platformlarının etkinliklerini kısıtlama potansiyeli bulunmaktadır.

daha fazlasını oku

1-H AltınPuan Projesinin Hedefleri

AltınPuan Projesini tüm öğrencilerimiz yani çocuklarımız için tasarladık, onların hem bugünlerini hem de yarınlarını daha güzel yapmak için. Öğrenci yoksunluğunun sona erdirilmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, uygun koşullarda istihdam ve makul kazancın elde edilmesi, teknoloji ile aracısız sosyal yardımlaşmanın mümkün kılınması, beşeri ve sosyal eşitliğin sağlanması, sürdürülebilir yerel kalkınmanın desteklenmesi, planlı ve kaliteli üretim, marjinal faydası yüksek ihtiyaçla orantılı tüketimin özendirilmesi, öğrenci ile şehir arasında gönül bağının kurulması, dijital ahilik sisteminin hayata geçirilmesi, farklı şehirlerdeki öğrencileri ortak amaçlarda bir araya getirmesi hedefleri ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 17’sinin 9’unu birlikte karşılamaktadır. Diğer hedeflerle birlikte, temel hedefimiz: Daha Güçlü Daha Huzurulu, Daha Mutlu Bir Türkiye hedefimiz.

daha fazlasını oku

1-G Projeyi Hayata Geçirecek Kurum

Karşılanması planlanan ihtiyaçların Gıda Bankacılığı uygulamalarına uyumlu olması nedeniyle Gıda Bankacılığının sağladığı avantajlardan yararlanmak üzere ana sözleşmesi/tüzüğü uygun veya uygun hale getirilebilecek mevcut bir vakıf/dernek veya bu amaca yönelik olarak kurulacak “Çaba Destek Vakfı” aracılığı ile hayata geçirilecektir. AltınPuan dijital altyapısı projeyi aynı anda birden fazla sivil toplumun farklı hedef kitlelere yönelik olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

daha fazlasını oku

1-F AltınPuan Projesinin Dernek veya Vakıf Faaliyetleri ile Uyumu ve Mevcut Gıda Bankacılığı Uygulamalarına Etkisi

Mevcut gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıfların ayni yardımları market açarak veya gıda kolisi oluşturarak yaptığı görülmektedir. Bu yöntemler, fiziki teslime dayandığından ayni yardım dernek veya vakfa nakliye, indirme bindirme, depolama, işletme, muhafaza ve dağıtım gibi maliyet unsurları da yüklemektedir. Ortaya çıkan iş gücünün gönüllüler aracılığıya sağlanmaya çalılsa da ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, düzenin oluşturulması ve idame ettirilmesi, sistemin işletilmesi profesyonel insan kaynağını ve bunları finanse edecek gelirlere de ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır. AltınPuan projesi mevcut gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıfların faaliyet maliyetlerini de minimuma indirebilecektir.

daha fazlasını oku

1-E Gıda Bankacılığının Öğrenci Finansmanına Uygunluğu

AltınPuan projesinde marjinal fayda temelli dağıtım olacağından sağlanan menfaatlerin paraya çevrilmesi ve biriktirilmesine izin verilmediğinden ihtiyaç giderimine odaklı olarak gıda bankacılığının aradığı tüm koşulları da sağlamaktadır. Öğrenciler karşılanan ihtiyaçları karşılığında gerek bağışçıya, gerek aracı dernek veya vakfa veya altyapıya herhangi bir karşılık vermek zorunda değillerdir. Ancak, kıt kaynaklardan ihtiyaç sahibi belirlemede tüm öğrencilerin yararlanabilceği ve gösterebileceği basit başarı kriterleri belirlenebilecektir.

daha fazlasını oku